Aereco „A Nagy Levegő Teszt” Játékszabályzata

 

I. Definíciók

1. A Játék
Aereco Légtechnika Kft. „A Nagy Levegő Teszt” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék), mely a www.levegot.hu oldalon kerül meghirdetésre, elhelyezésre.  

2. A Játék szervezője:
A Játék szervezője az Aereco Légtechnika Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 12/A.; Cégj.szám: 01 09 686531; Adószám: 11984515-2-41 ; NAIH-96591/2016) továbbiakban Szervező.
A fentieken túl Szervezőnek minősülnek mindazon személyek (természetes és jogi személyek egyaránt), akik esetleg a jövőben szervezőként csatlakoznak a nyereményjátékhoz.  

3. Játékban résztvevő személyek:
A játékban bárki részt vehet, aki 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, és Magyarország területén bejelentett lakhellyel rendelkezik. A játékban nem vehetnek részt a Szervezők és a szervezők munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; valamint akit a Szervezők vagy Közreműködők a Nyereményjátékból jelen Nyeremény játékszabályzat megsértése miatt kizártak. Kizárásra kerül az a játékos, aki a nyereményjáték lebonyolítását akadályozza, veszélyezteti, vagy aki a játék során a leadott szavazatát időközben írásban visszavonja. A jelen programban való részvétel a jelen Szabályzat teljes és jóváhagyó elfogadását jelenti. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot különleges esetben módosítsa, azzal a feltétellel, hogy a módosítást a résztvevőkkel közölni kell. 

4. A játék célja:
A játék célja, hogy minél nagyobb figyelmet irányítson az egészséges levegőre, a bezárt életterekre, és hogy mennyire fontos manapság a friss levegő és az energiatakarékosság. A részletes leírást és a kérdéseket a www.levegot.hu oldalon minden résztvevő megtalálja.  

II. Feltételek, időtartam, területi korlátozás
Játékra regisztrálási időszak, a játék időtartama:
A Nyereményjáték 2022. június 4.-én 23:59:59 óráig tart. A Játék megkezdése előtt, és a Játék befejezése után érkezett regisztrációkat érvénytelennek tekintjük. A játék érvényességi területe Magyarország. 

III. Nyereményjáték menete
1. Regisztráció: A játék regisztrációhoz kötött. A játékban azok vehetnek részt akik a nyereményjáték
minden kérdésére válaszolnak.
A játékban a résztvevők keresztnevét, e-mail címét és irányítószámát gyüjtjük.
A Játékosok a regisztrációval és kitöltéssel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Játék résztvevői személyenként csak egy e-mail címmel regisztrálhatnak a Játékra, és kizárólag az adott e-mail cím első regisztrációja érvényes. A Játékban csak valós adatokkal lehet részt venni. Ismételt vagy téves adatok és/vagy e-mail címek megadása a Játékból való kizárást vonja maga után. 

Szervező érvényesen regisztráltnak tekinti azt, aki: 1. jelen szabályzat Játékban résztvevő személyek pontjának megfelel (I.3. pont) és 2. a www.levegot.hu weboldalon valós adatait adja meg, és 3. a játék időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A regisztrációt követően az oldalon automatikus válaszüzenet jelenik meg a regisztráció sikerességéről.  

IV. A Nagy Levegő Teszt nyereményei
A www.levegot.hu oldal részletesen tartalmazza a nyereményeket.
A sorsolás időpontja 2022. június 5. A sorsolás véletlenszerűen történik egy számítógépes programmal a
regisztráltak között, melyről a sorsolás időpontjában jegyzőkönyv készül. A Szervezők a játék végét követően a nyertest telefonon és e-mailben értesítik a kihirdetést követő 10 napon belül.
Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 60 napon belül a Szervezők nem tudják elérni, úgy a nyeremény a Szervezők birtokában marad. A Szervezők a sorsolás eredményét a sorsolást követően a www.levegot.hu weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által megadott név jelenik meg.

V. Nyeremény átvétele
Az ajándékok átvételére az értesítést követően, 60 napon belül jogosultak. A nyeremény átvételének helyszíne az Aereco Kft. irodaépülete (1139 Bp. Fáy utca 12/A). Amennyiben az ajándék átvételére jogosult Játékos az ajándékot a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a nyeremény a Szervezők birtokában marad. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezőkkel annak érdekében, hogy az
ajándék átadása legkésőbb az adott kihirdetést követő 60 napon belül megtörténjen.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy az ajándékával kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Az ajándékok pénzre nem válthatóak át.
A nyerteseket az ajándékkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. Az ajándék átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.
Tárgynyeremény esetén a postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervezők, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.

VI. Egyéb rendelkezések:
Szervezők a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszik közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók. 

VII. Adatkezeléshez hozzájárulás:
A Játékban való részvétel önkéntes. A játékos a Játékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szervezők és a Közreműködők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek.
A Nyereményjátékba történő regisztrációval a játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul az Aereco Légtechnika Kft. adatkezelési tájékoztatójának elfogadásához, mely a GDPR rendelkezések értelmében tartalmazza a felhasználás módját, gyakoriságát és idejét. Az Aereco adatkezelési tájékoztatóját a www.aereco.hu weboldal részletesen tartlmazza.
A Játékkal kapcsolatos információk elérhetők a www.levegot.hu internetes oldalon, illetve írásban érdeklődni lehet az aereo@aereco.hu e-mail címen, valamint telefonon a 06-1-214-4421 telefonszámon.  

Az AERECO Légtechnika Kft. (Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 12/A., cégjegyzékszám: 01-09-686531, Adószám: 11984515-2-41), mint Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs rendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Az Aereco Légtechnika Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Budapest, 2022.04.05.
Az Aereco Légtechnika Kft. csapata